Vyberte stránku

Vítejte na stránkách Základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

Bakaláři

Systém bakaláři + žákovská knížka

Školní program

Přístup do aplikace školní program

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Kontakt

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace
Arnošta  z Pardubic 8
250 82 Úvaly
tel.: 281 981 946
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Parlament

  • Vedení parlamentu
  • Program
  • Seznam členů

Aktuality

Pomoc našich dětí a jejich rodičů nemocným dětem

Moc děkujeme našim dětem, rodičům a učitelům za pomoc v této sbírce. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Info ZDE.

Školská rada – doplňkové volby

Vážení rodiče,

v době třídních schůzek 20. a 22. 11. 2018 proběhnou doplňkové volby do školské rady za dosavadní členku paní Mgr. Evu Petrovou, která již na škole nemá dítě, a tudíž nemůže nadále členkou být. Jako její náhradnice je nominována paní Ing. Eva Chvalkovská, kterou jistě dobře znáte jako členku a koordinátorku výboru rodičů. Voleb se mohou zúčastnit zákonní zástupci žáků.

Představení kandidáta ZDE.

Lukáš Kunc
ředitel

Vyjádření ředitele školy k šetření ČŠI

Vážení přátelé,

níže zveřejňuji výsledek šetření stížnosti občana Úval, kterou podal k České školní inspekci.

Stížnost se týkala „nezajištění bezpečnosti žáků v souvislosti s nedostatečným řešením dlouhodobých vztahových problémů ve stávající třídě 7.A a neoslovení opravdových odborníků z pedagogicko-psychologické poradny v souvislosti s incidentem, ke kterému došlo 4. 9. 2018“.

Závěr ČŠI obsahuje jisté nepřesnosti a vyjádření, se kterými nesouhlasíme. Celkový výsledek šetření přesto respektujeme.

V rámci této třídy škola dlouhodobě pracovala na zlepšování vztahů a problémy byly prokazatelně řešeny za spolupráce učitelů, vychovatelů, výchovné poradkyně, metodičky prevence, školní psycholožky, vedení školy a rodičů.

Připouštíme, že škola mohla u takto komplikované skupiny žáků zajistit odbornou externí pomoc dříve. Řešení však bylo voleno v kontextu s aktuální situací a jeho správnost či nesprávnost se nyní zpětně jen velmi těžko hodnotí.

Nastalou situaci bereme jako výstražný případ do budoucna, kdy se pokusíme podobné chování žáků v rámci celé školy ještě důsledněji monitorovat a efektivněji řešit. Z tohoto důvodu navazujeme již dnes další spolupráci s odborníky z oblasti primární prevence a nastavujeme vhodná opatření, abychom příště byli schopni na tyto případy lépe reagovat. V rámci prevence budou učitelé se zvýšenou prioritou pracovat na vztazích ve třídách a na jednání žáků v souladu se školním řádem, minimálním preventivním programem a etickým kodexem, a to jak v rámci běžných hodin, tak i v rámci speciálních hodin osobnostní a sociální výchovy, které u nás na škole nadstandardně probíhají. Dále všichni pedagogičtí pracovníci absolvují seminář zaměřený na předcházení a řešení obdobných problémů a budou opětovně proškoleni v postupech v souladu s krizovým plánem školy. Pro rodiče jsme pak připravili seminář na téma bezpečnosti dětí, na který se mohou přihlásit na webových stránkách školy.

Spolupráci školy a rodičů a jejich společné působení na děti v oblasti etiky a morálky považuji pak v oblasti prevence za naprosto zásadní.

Osobně jsem též velmi rád, že organizace, která opakovaně ve zmíněné třídě provádí psychologickou a preventivní intervenci, pracuje nejen se žáky, ale prostřednictvím třídní schůzky chce navázat spolupráci i s rodiči. Právě ti mohou svým přístupem nyní situaci velmi ovlivnit k lepšímu, aby se atmosféra co nejrychleji urovnala a do budoucna zde již vládlo bezpečné prostředí pro všechny žáky v kolektivu. Jsem také velmi rád, že většina rodičů z této třídy se školou spolupracuje a zdravé klima nám pomáhá nastavit.

 

Stalo se. A jsem si jist, že z tohoto incidentu nikdo radost nemá. Pojďme se ale nyní dívat především do budoucna. Všichni chceme pro naše děti školu, kde budou šťastné. Snažme se společně, aby taková byla!

 

Mgr. Lukáš Kunc
ředitel

 

Upřesnění ze strany ZŠ Úvaly k výsledku šetření ČŠI:

  1. Třídní učitelka z I. a II. třídy po určité pauze již znovu na naší škole působí. Jedná se o kvalitní třídní učitelku, která byla prokazatelně chválena množstvím rodičů právě z této třídy. Podle jejího vyjádření na vztazích mezi dětmi intenzivně pracovala. Rozhodně odmítáme tvrzení, že jakékoli dlouhodobé i krátkodobé problémy ve třídě byly v této době bagatelizovány a nebyly v rámci školy řešeny.
  2. Zdůrazňujeme, že bývalý ředitel situaci důkladně sledoval a s příslušnými kolegyněmi též průběžně řešil. O tomto svědčí archivované záznamy a udělená kázeňská opatření.

Napište nám...

3 + 2 =