Vyberte stránku

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,

na těchto stránkách naleznete informace o poradenských službách, které Vám jako škola můžeme nabídnout a v případě potřeby, ve stanoveném rozsahu také zajišťujeme.
Věříme, že se na nás budete s důvěrou obracet a budeme se snažit Vám vyjít vstříc a pomoci při řešení Vašich dotazů nebo problémů.
Kolektiv poradenského pracoviště
Mgr. Jana Havlíková

Mgr. Jana Havlíková

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Ing. Dana Misárková

Ing. Dana Misárková

METODIČKA PRIMÁRNÍ PREVENCE

Mgr. Michaela Pejchalová

Mgr. Michaela Pejchalová

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Bc. Monika Svobodová Frišová

Bc. Monika Svobodová Frišová

KOORDINÁTORKA INKLUZE, SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

Mgr. Ivana Havlová

Mgr. Ivana Havlová

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

Tým školního poradenského pracoviště
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ Mgr. Jana Havlíková
NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ
 • spolupráce s koordinátorkou inkluze ve vedení evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc při řešení problémů žáků ve školním prostředí
 • kariérové poradenství – organizace testování COMDI, zajištění setkání na úřadu práce, prezentace materiálů středních škol
 • příprava informací k průběhu přijímacího řízení na střední školy – příprava podkladů, příprava a tisk jednotlivých přihlášek
 • metodická podpora vyučujících v otázkách kariérového poradenství
 • metodická podpora vyučujících při poskytování podpůrných opatření, tvorbě IVP
 • pravidelná aktualizace stránek ŠPP na webu školy
Kontakt:
 Telefon: 606 606 049
 E-mail:  havlikova@zsuvaly.cz
 Místnost:  budova B, 3.podlaží (B3), dveře č.13
Konzultace:
 Pro žáky: Út: 11.50 – 12. 35h

St: 12.45 – 15.00h

Pá: 8.00 – 13.30h po dohodě, v případě potřeby a dle časových možností okamžitě, plánuje-li žák konzultace v otázkách kariérového poradenství v době výuky, je třeba informovat vyučující, na jejichž hodině by měl chybět!

 Pro rodiče: St: 13.30 – 16.00h  Pá: 8.00-13.30h

Vhodná je dohoda předem (z důvodu možného suplování, DVPP, nepřítomnosti ve škole).

Termín v jiné dny je možné operativně také dohodnout.

METODIČKA PRIMÁRNÍ PREVENCE Ing. Dana Misárková
Kontakt
 Telefon  281 981 974 – kancelář školy
 GSM  774 580 150
 E-mail  misarkova@zsuvaly.cz
Náplň práce školní metodičky prevence
 
Metodické a koordinační činnosti:
 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,  sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků / cizinců. Prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
Informační činnosti:
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování pedagogům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy
Poradenské činnosti:
 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
PROJEKT PRIMÁRNÍ PREVENCE
Projekt realizovaný z Fondu primární prevence Středočeského kraje na rok 2010.
Na základě usnesení zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 8.6.2010 o rozdělení finančních prostředků v rámci fondu primární prevence Středočeského kraje získal náš projekt „OSV jako součást primární prevence“ přidělenou účelovou finanční dotaci ve výši 101 888 Kč. Peníze byly použity na zážitkový kurz 6.ročníků, na studium metodika prevence a na vybuduvání doskočiště pro skok daleký.
ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA Mgr. Michaela Pejchalová
 
Kontakt
 
 Telefon  734 235 722
 E-mail  pejchalova@zsuvaly.cz
 Místnost
 • budova C – přízemí místnost C025, příchod lze z bočního vchodu (viz mapa níže)
 Konzultace
Po, Út – 8:00 – 16:00
Pá – 8:00 – 13:00
V případě zájmu o konzultaci, ozvěte se na tel. čísle nebo emailu (viz výše).

Náplň práce školní psycholožky
 • konzultace pro rodiče žáků a žákyň
 • podpora pozitivního klima školy
 • práce s třídními kolektivy – posilování pozitivních hodnot
 • individuální konzultace s žáky a žákyněmi
 • metodická podpora pro pedagogy
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA Mgr. Ivana Havlová
Kontakt
 
 Telefon  734 235 722
 E-mail  havlova@zsuvaly.cz
 Místnost
 • budova C – přízemí místnost C025, příchod lze z bočního vchodu (viz mapa níže)
Náplň práce školní speciální pedagožky
 • konzultace pro rodiče žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vedení žáků a žákyň se specifickými poruchami učení
 • vyhledávání a rozpoznávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy chování, učení, pozornosti a jiné)
 • odborná pomoc při tvorbě a realizaci IVP
 • kooperace s dalšími odbornými institucemi ve prospěch žáka či žákyně
KOORDINÁTORKA INKLUZE, SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA Bc. Monika Svobodová Frišová
 • koordinace poradenských služeb a spolupráce se školským poradenským zařízením
 • komunikace se zákonnými zástupci, žáky, s učiteli a vedením školy
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření
 • podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole
 • prevence školního neúspěchu žáků
Kontakt:
 Telefon: 604 133 485
 E-mail:  svobodova@zsuvaly.cz
 Místnost:  budova B, 3.podlaží (B3), dveře č.13
Konzultace:
 Pro žáky: Pondělí: 7:30 – 16:00, Úterý:    7:00 – 13:00 – Doporučuji domluvit si čas předem.
 Pro rodiče: Pondělí: 7:30 – 16:00, Úterý:    7:00 – 13:00 – Prosím o kontaktování předem, po domluvě lze zvolit i jiný čas.

Přihlášky na SŠ – Kariérové poradenství

 

Detailní časový harmonogram včetně přípravy přihlášek na naší ZŠ je ke stažení zde – klikněte

Formulář pro tisk přihlášky základní školou_pro 2019-20 – klikněte

Rejstřík škol: https://profa.uiv.cz/rejskol/
Na tomto webu najdete svou školu – číslo IZO  a též oficiální názvy všech oborů dané školy.

Základní info:

 • každý uchazeč může podat jen 2 přihlášky na 2 různé střední školy nebo na 2 různé obory na jedné SŠ. Totéž platí pro žáky 5. a 7. ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia
 • přihlášky tiskne naše základní škola na základě vyplnění formuláře – klikněte
 • odevzdání přihlášek na střední školy zajistí rodiče, či žák = do 1.3.2019, pro obory s talentovou zkouškou do 30.11.2018 (včetně dokumentů, má-li žák k dispozici: úspěchy a pochvaly; Doporučení ŠPZ pro úpravu podmínek přijímacího řízení)
 • termíny konání přijímacích zkoušek: (odkazy MŠMT Terminy_2019_dokument_MSMT)
  • Obory s maturitní zkouškou – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA: (více na kartě přijímací zkoušky)
   • čtyřleté studijní obory: 1.termín =  pátek 12.4. 2019, 2.termín =  pondělí 15. 4. 2018
   • 8 a 6 – letá gymnázia: 1.termín = úterý 16. 4. 2019, 2.termín = středa 17. 4. 2019
   • termíny náhradních zkoušek pro všechny obory: 1.termín =  pondělí 13. 5. 2019, 2.termín = úterý 14. 5. 2019
  • Obory vzdělávání 82 – umění a užitné umění – TALENTOVÁ ZKOUŠKA – od 2. 1. – 15. 1. 2019 a obory vzdělání v konzervatoři: od 15. 1. – 31. 1. 2019; jednotná přijímací zkouška se v obou případech nekoná
  • Ostatní obory vzdělávání: nekoná se jednotná zkouška (obory studia se závěrečnou zkouškou, či výučním listem), termíny přijímacího řízení stanoveny školami v období 22. – 30.4.
 • Rozhodnutí o PŘIJETÍ na střední školu uchazeč neobdrží písemně – je třeba sledovat web střední školy, nebo vývěsní tabuli. Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ naproti tomu rozesílá ředitel SŠ poštou.
 • odevzdání zápisového lístku = do 10-ti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijím.řízení
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Nelze jej tedy přenést na jinou školu s výjimkou případu, kdy je uchazeč přijat na jinou SŠ na základě odvolání.
 • nepřijatí = do 3 pracovních dnů podání odvolání, současně zjišťování infa o volných místech na dalších SŠ a podání přihlášek do dalších kol přijím.řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritérií pro jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy (SŠ):

 • do 31.ledna – včetně kritérií a způsobu hodnocení jejich splnění + předpokládaný počet přijímaných uchazečů
  • může stanovit  školní přijímací zkoušku – dva termíny v prvním kole, včetně kritérií a počty přijímaných uchazečů
  • pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotné přijímací řízení – dva termíny v 1.kole jsou stanoveny prováděcím právním předpisem
 • do 31.říjnau oborů s talentovou zkouškou –  obory skupiny 82 – Umění a užité umění (1. kolo se koná v období od 2. – 15. ledna), z toho obory vzdělání v konzervatoři (1. kolo od 15. 1. – 31. 1.); u Gymnázií se sportovní přípravou – obor 79 (od 2. 1. do 15. 2.)
  • v 1.kole vyhlásí dva termíny talentových zkoušek – výsledky talentových zkoušek zašle uchazečům do 20.ledna resp. 20.února
  • jednotná zkouška se nekoná s výjimkou oborů na Gymnáziích se sportovní přípravou
  • seznam přijatých uchazečů je zveřejněn v období 5.-15.února, u Gymnázií pak do dvou pracovních dnů po přijetí výsledků zpracovaných Centrem (jednot.přij.řízení)

 

Termíny a průběh konání přijímacích zkoušek:

 • Obory s maturitní zkouškou:
  • termíny JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY = v období 12. – 28.4. – jsou v každém školním roce stanoveny Sdělením MŠMT – klikněte
  • JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – z Českého jazyka a literatury a z Matematiky – uchazeč ji může absolvovat 2x a to na dvou školách, které má uvedené na přihlášce – v 1.termínu ve škole uvedené pod č.1, ve 2.termínu ve škole uvedené pod č.2 – školy pak z CENTRA pro zpracování dostávají informace o lepším výsledku z obou zkoušek
  • školní přijímací zkouška (může, nemusí být stanovena) = je-li stanovena, pak dva termíny určené ředitelem školy – v období 12.-28.4.
 • Ostatní obory vzdělávání:
  • termíny stanoveny školami v období 22. – 30.4.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek v roce 2019:
 – 1. termín: 12. 4. 2019 – pro 4-leté obory vzdělání
16. 4. 2018 – pro obory 6-letých a 8-letých gymnázií
– 2. termín: 15.4. 2019 – pro 4-leté obory vzdělání
17.4. 2018 – pro obory 6-letých a 8-letých gymnázií
Náhradní termín pro všechny obory:
– 1. termín: 13. 5. 2019
– 2. termín: 14. 5. 2019

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol, kde se talentové zkoušky konají v termínu 2. 1. 2019 až 15. 1. 2019, v konzervatořích v termínech 15. 1. 2019 až 31. 1. 2019.

HODNOCENÍ – Ředitel SŠ při hodnocení výsledků uchazečů přihlíží k :

 • hodnocení výsledků na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • k výsledkům jednotné přijím.zkoušky, je-li stanovena (nejméně 60% podílem; u sportovních gymnázií nejméně 40%)
 • k výsledkům školní přijím.zkoušky, je-li stanovena
 • k dalším skutečnostem (schopnosti, zájmy, vědomosti uchazeče)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • u jednotného přij.řízení = škola do 2 dnů od zpřístupnění výsledků Centrem zveřejní stanoveným způsobem seznam přijatých uchazečů
 • ostatní obory = škola do 2 dnů po termínu konání přijímací zkoušky zveřejní stanoveným způsobem seznam přijatých uchazečů
 • obory bez konání přijímací zkoušky – zveřejní seznam přijatých uchazečů v termínu od 22.4.-30.4.

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • nutno podat do 3 pracovních dnů ode dne přijetí rozhodnutí

 

Prostudujte: CERMAT – Jednotná přijímací zkouška 2018 (2019 zatím info nezveřejněno 09/2018) – klikněte
Najdete zde také specifikace didaktických testů Čj a M a také testová zadání k procvičení – i starší ročníky – DOPORUČUJEME K PROCVIČOVÁNÍ

Dokumenty týkající se přijímacího řízení:
Školský zákon – klikněte
Vyhláška 353/2016 z 24.10.2016 – O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – klikněte
Termíny jednotné přijímací zkoušky – 7. 9 . 2018 – klikněte 
Jednotné-přijím.zkoušky_časové-schema_2018 12.1.2018 – pro ilustraci (pro rok 2019 zatím není k dispozici) – klikněte

 • pomáháme najít zdroje informací o středních školách, o povoláních
 • informujeme o nabídkách středních škol (tištěné materiály – nástěnka ve škole, elektronické materiály – na webu školy)
 • spolupracujeme s IPS při úřadu práce – zajišťujeme dodání tištěných atlasů školství
 • COMDI – v roce 2018 využilo nabídku realizace počítačové diagnostiky 30 žáků. Diagnostika proběhla na přelomu dubna a května 2018. V předchozích obdobích jsme testování realizovali v 2013-14 i 2014-15 v rámci projektu „Odplouváme“ (z evropských fondů). V dalších letech 2015-16, 2016-17 a 2017-18 pak licenci pro testování žáků hradila škola. Partenerem a vlastníkem licence COMDI je Republikové centrum vzdělávání. Více informací naleznete na https://www.rcv.cz/cs/ a https://www.comdi.cz/testy-pro-zaky.php .

Kde můžete získat více informací pro Vaši volbu střední školy a budoucího povolání?   Aktuální přehled zaměstnanosti absolventů, celkové nezaměstnanosti, přehled profesí s nedostatkem pracovních sil.

www.atlasskolstvi.cz        www.stredniskoly.cz        www.jakyobor.cz

INFOABSOLVENT – Informační systém poskytující kompletní přehled středních a vyšších odborných škol a oborů vzdělávání, informace potřebné pro jejich výběr a následný přechod na trh práce.   www.infoabsolvent.cz

  • vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů
  • uvádí údaje ke každé škole (telefony, e-mail, webové stránky, vybavení, velikost školy, vyučované jazyky, dny otevřených dveří,
  • jsou zde údaje ke každému nabízenému oboru ( přihlášení/přijatí, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, profil absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělávání)
  • významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory dle druhu postižení, druhu integrace)
  • informace o uplatnění absolventů, o požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanost absolventů a další
  • filmový průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání
  • poradce žáků, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy

Vyzkoušejte si PROFITEST.   Podívejte se na VIDEA.

Průvodce světem povolání – www.occupationsguide.cz

 • poskytuje informace o více než 600 druzích povolání formou textu, fotografií a zvukových dialogů
 • nabízí řadu způsobů, jak si najít nejvhodnější povolání podle zájmů, dovedností a řady dalších kritérií
 • umožňuje získat informace a užitečné návody o tom, jak vstoupit (i opětovně) na trh práce
 • nabízí dotazník zájmů, dotazník dovedností – slouží ke zúžení potenciální nabídky profesí dle dovedností a zájmů

Národní soustava povolání – Když chcete vědět více o různých povoláních.   Jakou potřebuji kvalifikaci? Jak je daná práce náročná – fyzicky či psychicky? Jaké pracovní činnosti bych vykonával/a? Jakou bych přibližně mohl/a dostávat mzdu?
https://nsp.cz/https://nsp.cz/odborne-skupiny – katalog povolání dle skupin oborů, https://nsp.cz/odborny-smer – katalog povolání dle odborných směrů (např.: chemie, inform.technologie, lesní hospodářství,….)

Chcete najít po škole uplatnění?   Chcete mít jistotu dobrého a rostoucího příjmu?   Chcete mít příjem již v průběhu studia?

NEJSTE LÍNÍ CHODIT DO ŠKOLY  –  NEJSTE LÍNÍ SE NĚCO NAUČIT

Vyberte si odbornou školu ve Středočeském kraji a využijte nabídky stipendií.

Více informací zde: www.kr-stredocesky.cz/web/20875/45

Seznam oborů podporovaných ve školním roce 2018-19

Najdete zde: PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ STIPENDIA, SEZNAM OBORŮ PODPOROVANÝCH V PŘEDCHOZÍM ŠKOLNÍM ROCE

 

 

 

 

Jste žákem 9., 7., nebo 5.ročníku ZŠ a hledáte sami či s rodiči odpovědi na otázky Vaše otázky týkající se rozhodování o vaší budoucnosti?

Vyzkoušejte web INFOABSOLVENT.

Jak se efektivně učit?

Hlásím se do maturitního oboru.

Deset kroků před rozhodnutím.

Vyzkoušejte PROFITEST.

COMDI – Computer diagnostic

Počítačová diagnostika osobnostních a profesních předpokladů, která může pomoci při rozhodování o směrování žáků v jejich volbě střední školy (budoucího povolání).

Více informací naleznete na https://www.rcv.cz/cs/ https://www.comdi.cz/testy-pro-zaky.php .

V roce 2018 využilo nabídku realizace počítačové diagnostiky více než 30 žáků. Diagnostika proběhla na přelomu dubna a května 2018. V předchozím období jsme testování realizovali v 2013-14 i 2014-15 v rámci projektu „Odplouváme“ (z evropských fondů), v roce 2016, 2017 a 2018 pak formou licenční smlouvy s RCV a diagnostiku hradila škola.

Harmonogram testování 04-05/2018 – pro ilustraci

23.4. a 25.4.: Úvodní kariérové poradenství, informace k průběhu testu, vstupní dotazník (při hodině OSV, 8.A a VKO 8.B)

27.4.: Testování – 8.B 1.-3.vyučovací  a  8.A 4.-6.vyučovací hodina
S sebou:. svačinu a pití, výjimečně bude možné občerstvení v PC učeně, nikoli u počítače.
Testování trvá, dle rychlosti práce žáků 2-3 vyučovací hodiny. Žáci 8.A po ukončení testu v průběhu 6. vyučovací hodiny odcházejí domů

Žáci nepřihlášení k testování absolvují výuku v daném čase ve druhé 8.třídě dle jejího rozvrhu.

3.5. a 4.5.: Hromadná interpretace – předání vysvědčení testování, prezentace výsledků jednotlivých oddílů vysvědčení testovaným žákům

10.-11.5. Individuální interpretace – trvá 20-30 min; zájemci se hlásí individuálně u výchovné poradkyně, mohou přijít i s rodiči či samostatně;  v průběhu vyučování budou uvolněni z výuky. Nutno si termín rezervovat předem, nejpozději do úterý 8.5.
Tabulka s termíny pro individuální interpretaci výsledků COMDI – klikněte

Pro detailní vysvětlení informací (grafů) na vysvědčení COMDI můžete nahlédnout do příručky.

COMDI_příručka_interpretace

NEŽ ZAZVONÍ – společnost zabývající se školským marketingem – zpracovává mimo jiné též průzkumy týkající se rozhodování žáků 9.tříd

https://nezzazvoni.cz/category/pruzkumy/

Průzkum: Deváťáci těsně před podáním přihlášek – klikněte

NEŽ-ZAZVONÍ_pruzkum_201701_devataci_prihlasky – klikněte

Klikněte a otevřete si složku s uloženými soubory – klikněte

V této složce najdete materiály, které posílají střední školy, aby prezentovali své studijní obory, termíny dní otevřených dveří.

Aktivity se školní psycholožkou

a se školní speciální pedagožkou

 

KLUB SMAJL

= SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA pro děti 1. stupně základní školy,

 • které chtějí více poznat sami sebe
 • které chtějí zlepšit svou komunikaci s vrstevníky a dospělými
 • které chtějí porozumět svým emocím
 • které chtějí umět řešit konflikty s ostatními lidmi
 • které se chtějí naučit zvládat svůj vztek
 • které si chtějí zvýšit sebevědomí

 

ORGANIZACE

Kde?                            v pracovně školní psycholožky (C-025) v ZŠ Úvaly

Kdy?                            1x týdně v pondělí 13:00 – 13:50 – termín prvního setkání 1. 10. 2018

Za kolik?                     zdarma

Kolik?                          počet dětí ve skupině max. 10

Na jak dlouho?           první pololetí školního roku 2018/2019

Kdo to vede?               Mgr. Michaela Pejchalová – psycholožka (pejchalova@zsuvaly.cz, 734 235 722)

 

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

 • Hry ve skupině
 • Povídání
 • Sehrávání scének
 • Pohybové aktivity
 • Malování a další tvořivé činnosti

                                       

Přihlášky k dispozici u Míši Pejchalové.

Nedaří se Ti zapamatovat si seznam pojmů?

Trávíš nad učením spoustu času a štve Tě to?

Chceš se naučit nové techniky, jak na učení?

 • Pokud si odpověděl/a ano, je tento kroužek přímo pro Tebe!

 

ORGANIZACE

Kde?                            ZŠ Úvaly (třída bude upřesněno podle počtu přihlášených dětí, sraz vždy u vchodu do šaten)

Kdy?                            1x týdně 60 minut v úterý 14:00 – 14:55 – první setkání v úterý 2. 10. 2018

Pro koho?                    žáci a žákyně 5. a 6. tříd ZŠ Úvaly

Za kolik?                     zdarma

Kolik?                          počet dětí ve skupině max. 15

Na jak dlouho?           první pololetí školního roku 2018/2019

Kdo to vede?               Mgr. Michaela Pejchalová – psycholožka (734 235 722, pejchalova@zsuvaly.cz)

 

CO BUDE NÁPLNÍ?

 • metody na procvičování soustředění
 • paměťové techniky
 • tipy, jak se připravit na písemku
 • rady, jak se připravit na referát
 • techniky, jak zpracovat informace z textu

 

Každou techniku si nejprve vysvětlíme a potom si ji vyzkoušíme – společně i každý sám.                                 

Přihlášky k dispozici u Míši Pejchalové (budova C přízemí – učebna C025).

Kontakty – Odkazy – Literatura

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

https://www.pppstredoceska.cz/

Detašované pracoviště pro Prahu – východ: Praha 9, Hloubětín – SPÁDOVÉ PRACOVIŠTĚ pro okres Praha-východ

Adresa: Mochovská 570, 194 00 Praha 9

Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr.Michaela Trávníčková

Telefon: 281 867 331-4
Mobil: 739 673 168
e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Provozní doba:
Po 8:00 – 16:30
Út 8:00 – 16:00
St 8:00 – 16:30
Čt 8.00 – 16:00
Pá 8:00 – 15:00

Detašované pracoviště pro Prahu – východ: Strančice

Telefon: 606 681 827

Mobil: 731 417 201

e-mail: strancice@pppsk.cz

Provozní doba: Po-Čt: 7.00-15.30 Pá: 7.00-14.00

Pedagogicko-psychologická poradna Český Brod při ZŠ Žitomířská

web: https://poradna.cesbrod.cz/

Telefon: 734 152 689

 

 • LITERATURA
Specifické poruchy učení: Selikowitz, M., Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada Publishing, Praha 2000. (edice PRO RODIČE)
Kde sehnat pracovní listy, sešity, pomůcky a další zajímavé materiály pro děti s SPU?
Bezpečnost na internetu: Eckertová L., Dočekal D., Bezpečnost dětí na internetu – rádce odpovědného rodiče. COMPUTER PPRESS, Praha 2013
 • WEBOVÉ ODKAZY
Specifické poruchy učení
Dyslexie – zhlédněte film na webu ČT – https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10437113181-dar-dyslexie
Tablexia – moderní vzdělávací aplikace pro rozvoj kognitivních schopností nejen pro děti s SPU –  https://www.tablexia.cz/cs/
Bezpečnost na internetu – nepodceňujte ji, opravdu víte vše?
Bez ohledu na to, kolik toho nastudujete, víte a znáte, hlavně se svými dětmi mluvte, naslouchejte jim, ptejte se.
E-learnig i pro rodiče na www.kpbi.cz
Znáte NET Story? Víte jaké důsledky mohou mít naše „chování a projevy“ prostřednictvím moderních technologií?
Shlédněte s dětmi filmy na www.seznamsebezpecne.cz
Závislost na internetu – dokument ČT (zde odkaz na i-vysílání ČT, možno dohledat i na youtube)

Podívejte se na práce žáků 6.ročníku naší školy k tématu Bezpečnost na internetu.

ODKAZ – prezentace

Bezpečnost_na_internetu

Bezpečnost na internetu

 

DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ – přečtěte si, s jakými riziky se setkávají Vaše děti v kyberprostoru. Jak filtrovat a blokovat nevhodný obsah internetu? Nemusíte omezovat pohyb svých dětí, ale můžete monitorovat, kde se pohybují. V každém případě byste o internetu s dětmi měli mluvit.

Další odkazy:

http://www.saferinternet.cz/http://www.bezpecne-online.cz/uvod