Vyberte stránku

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

1. Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění. Stravování je prováděno za úplatu-cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen surovin a energie, může tedy docházet v průběhu školního roku k její změně. Cena je pro školní stravování kalkulována v souladu s vyhláškou o školním stravování v platném znění a řídí se finančními limity dle věkových kategorií. Žáci jsou do kategorií zařazováni podle věku dosaženého v daném školním roce, tj. od 1.9.-31.8. následujícího roku. Výživové normy jsou uvedeny ve vyhlášce o školním stravování. Stravování jiných osob se řídí zvláštními předpisy. Ceny obědů platné od 1.9.2018
1. Věková kategorie 7-10 let 25,- kč doporučená záloha z účtu 550,-
2. Věková kategorie 11-14 let 27,-kč doporučená záloha z účtu 594,-
3. Věková kategorie 15 a více let 31,-kč doporučená záloha z účtu 682,-
4. Cizí strávníci 63,-kč

2. Stravné je hrazeno převodem na účet 2201654771/2010, nejlépe vždy do 20.dne v měsíci na měsíc následující. Jako variabilní symbol uveďte 4444+evidenční číslo strávníka (možno zjistit na www.strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny). Není možná platba pod jedním evidenčním číslem např. u sourozenců. Pokud u platby nebude správný variabilní symbol, nelze přiřadit správně úhradu a vydat oběd. V hotovosti lze platit pouze ve výjimečném případě a to ve čtvrtek od 7.00-9.00. V přípravném týdnu tj. poslední týden v srpnu, je možno platit obědy na září (čas bude zveřejněn na webových stránkách školní jídelny).

3. K výdeji obědů je nutné používat bezkontaktní čip, který si každý strávník zakoupí ve školní jídelně. Cena čipu je 110,- Kč. Bez čipu na obědy chodit nelze. Pokud se strávník neprokáže platným čipem nebo náhradní stravenkou, nebude mu oběd vydán.

4. Obědy je nutno zaplatit předem, do konce měsíce na měsíc následující. Strávníci platící z účtů jsou automaticky přihlášeni po 20 dni v měsíci. Strávníkům, kteří nemají oběd zaplacen, nebude vydán. Vzniklé přeplatky se převádějí do dalšího období. Pouze na požádání do 30.6. budou vráceny zpět na účet, který je nutno nahlásit v kanceláři školní jídelny.

5. Odhlašování a přihlašování je možno na objednávacím boxu a přes internet na www.strava.cz kód jídelny 7229, ke kterému je nutná registrace v kanceláři ŠJ . Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávka pod č.2 musí být provedena alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že strávník objednávku neprovede, dostává oběd č.1. Obědy se odhlašují do 13.00 hod. předchozího dne.
Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Strávníci mají povinnost odhlásit si obědy v době nemoci, výletů, školy v přírodě a dalších akcí.

6. V případě nemoci se první den vydává oběd do přinesené nádoby pouze v době od 11.00 hod do 11.15 a v době od 14.00-14.15 hod. Po vydání pokrmu do náhradních nádob se doporučuje jeho konzumace do 15 hodiny téhož dne. Poté již kuchyně neručí za jeho nezávadnost. Na další dny nemoci již oběd nelze vydat za dotovanou cenu. Pokud by si rodiče přáli oběd pro nemocné dítě odebrat, zaplatí oběd v plné výši (63,-) a to pouze druhý den nemoci. Na další dny si musí obědy odhlásit. Povinností všech strávníků je odhlašovat obědy v době nepřítomnosti. Jestliže se strávník rozhodne ukončit stravování nebo končí školní docházku, je jeho povinnost tuto změnu nahlásit a vrátit funkční a čistý čip nejpozději poslední den školního roku po obědě. Po tomto termínu není možno čip vrátit a nebude mu vrácena částka 110,- Kč.

7. Za bezpečnost a organizaci žáků při výdeji stravy, za pořádek a kázeň odpovídá pedagogický dozor. Strávník je povinen se řídit pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců ŠJ. Nerespektuje-li strávník ani přes upozornění těchto pracovníků opatření řádu školní jídelny, může být z jídelny vyloučen a oběd mu bude vydán ke konci výdeje.

8. Strávníci se chovají v jídelně slušně a ohleduplně v souladu se společenskými a hygienickými pravidly při stolování. Problémy nebo připomínky k pokrmům nebo jiné závady hlásí dozírajícímu pedagogovi, který je projedná s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelem.

9. Žáci si odloží při příchodu do šatny kabáty, bundy a tašky. Vstupují do jídelny v doprovodu pedagogického pracovníka, který vykonává dohled a řídí se jeho pokyny. Žáci si po vstupu do jídelny umyjí ruce. Pedagogický dohled dbá, aby tímto pokynem byly dodržovány hygienické zásady.

10. Před výdejním okénkem si strávník bere podnos, příbory a registruje se čipem. Po vydání jídla se přesouvá ke stolu a jde si natočit nápoj. Odebrání nápojů do jiných nádob není povoleno. Ke každému uhrazenému jídlu náleží polévka, nápoj a popřípadě jeden doplněk (salát, ovoce, kompot.). Odchází-li strávník od stolu, odnáší použité nádobí včetně tácu do vozíků určených pro použité nádobí.

11. Strávník respektuje po celou dobu pobytu v jídelně zásady osobní hygieny, pořádku, čistoty a kultury stolování. V prostorách jídelny nehlučí, hovoří-li, tak šeptem. Způsobí-li znečištění stolu, podlahy apod., vyžádá si úklidové pomůcky a znečištění odstraní. Nemůže-li situaci zvládnout, požádá o pomoc pedagogický dozor, popřípadě zaměstnance ŠJ. Do ŠJ přichází strávník pouze v dané době, v jídelně se zdržuje jen po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci vlastního jídla. Po naobědvání odchází.

12. Všichni strávníci šetří zařízení školní jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí všeho druhu. Je zakázáno dávat nohy na židle.

13. Rodičům, kteří čekají na své dítě, je zakázán vstup do prostor školní jídelny a šatny.

14. Školní jídelna může po dohodě s rodiči, poskytnout žákovi individuální dietní stravování. Tato forma stravy spočívá v tom, že si rodiče do školní kuchyně donesou vlastní jídlo. Personál kuchyně jej uchová v lednici, po příchodu strávníka na oběd mu ho servíruje a ohřívá v mikrovlnné troubě. Rodiče v tomto případě berou na vědomí, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost doneseného pokrmu do školní jídelny. Dietní stravování je zajištěno v souladu s novelizací o školním stravování.

15. Jídelní lístek je vyvěšen na vstupních dveřích do jídelny, na školní vývěsce, na webových stránkách školy a na www.strava.cz. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování a s ohledem na plnění výživových hodnot.

16. Vedoucí školní jídelny řeší případné připomínky a náměty týkající se stravovaných žáků a ostatních strávníků. Dbá na kvalitu jídel a zavádění nových trendů ve výživě a dodržování limitů potravin.

17. Řád školní jídelny je umístěn ve školní jídelně a na webových stránkách školy. Pracovnice školní jídelny jsou s řádem seznámeny.
V Úvalech 1.2.2019

Mgr. Lukáš Kunc
ředitel školy