Vyberte stránku

Vážení rodiče,

nacházíte se na stránkách třídy 4. A  ZŠ Úvaly, naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, plánované akce třídy, školy a veškeré informace pro rodiče.

třídní učitelka Mgr. Monika Halačková

Kontakt

 

Třída: 4. A

halackova@zsuvaly.cz

 

                                                                                   Související obrázek

Co se právě učí čtvťáci?

 

Český jazyk – opakujeme učivo třetí třídy:

Vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, učivo o větách – druhy vět, věta jednoduchá a souvětí. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, slovní zásobu a vyjadřovací schopnsti.

Matematika – opakujeme učivo třetí třídy – počítáme do tisíce

Násobilka, písemné sčítání a odčítání, písemné násobení, dělení se zbytkem, řešíme slovní úlohy s uvedenými početními operacemi. Věnujeme se finanční gramotnosti.

Geometrie: poznáváme geometrická tělesa, rýsujeme přímky, úsečky, kružnice, měříme délku, převádíme jednotky délky, orientujeme se v pojmech: rovnoběžky, různoběžky, kolmice, bod, průsečík, strana, stěna, vrchol, poloměr, průměr

Přírodověda:

Vesmír, neživá příroda,horniny, nerosty, půda.

Vlastivěda:

Česká republika – poznáváme naši vlast, pracujeme s mapou.

 

 

 

 

M. Halačková

 

 

 

en flag Informace pro skupinu –  A41  – Olga Fernando

Olga Fernando, fernando@zsuvaly.cz

Přehled učiva pro školní rok – pro skupinu –  A41 – Olga Fernando
  


Informace z výuky AJ – Olga Fernando
ze dne: 24.1.2020
informace k výuce: Tento týden už známkujeme na nové pololetí. Hodinu zpravidla uvádí reportér. Téměř každou hodinu budu dávat DÚ na procvičení, dokončení a zopakování. Pokud by se ještě někdo chtěl přihlásit ke zkouškám Cambridge, je ještě možnost.

V učebnici není slovníček, proto si budeme slovíčka z hodin zapisovat do sešitu/slovníčků. Tímto si děti trénují psaní. Slovní zásobu budu rovněž postupně doplňovat i na tyto stránky.

Každý týden budeme psát test na opakování - slovíčka, větná spojení, doplňování, spojování atd.

Děti mají možnost procvičovat online přímo v aplikaci k učebnici Kid´s Box 3 na www.cambridgelms.org/primary. Je nutné se registrovat. Přihlašovací údaje jsou v pracovním sešitě (Activity Book) na vnitřní straně desek. Děti můžou trénovat samostatně nebo se mohou přihlásit do skupiny třídy, kde i já vidím jejich pracovní nasazení. Přihlašovací údaje pro naší skupinu:
- class name: Class 4A-OF
- class ID: class4A

probrané učivo:U: do str. 42/1
PS: do str. 42/1
Slovní zásoba:
KB3 - slovíčka - U 0 : opakování ze 3. ročníku, barvy, čísla, hračky, slovesa pohybu, předložky

KB3 - slovíčka - U 1 : rodina, popis osob, sloveso like / can / enjoy / want

KB3 - slovíčka - U 2 : dům, byt, popis, adresa, sloveso move / take /

U 3 : denní režim, hodiny, minulý čas slovesa "to be" - "was / were"

U 4 : město, měna / peníze, nakupování, čísla, sloveso muset "must"
pomůcky na AJ:učebnice Kid´s Box 3 (Pupil´s Book)
pracovní sešit k učebnici Kid´s Box 3 (Activity Book)
psací potřeby
linkovaný sešit A5 - na zápis z hodiny a slovíčka
linkovaný sešit A5 - na testy
na procvičování: www.britishcouncil.org/learnenglishkids
duolingo
www.cambridgelms.org/primary
MěsícDatumČasNázev akceVíce info
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

 

 

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Napište třídní učitelce

6 + 5 =