Vyberte stránku

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách třídy 1.C

Naleznete zde aktuální informace o dění v naší třídě, ale také informace o plánovaných akcích třídy a školy.

Novou třídní učitelkou je Mgr. Zuzana Kupčáková.

Kontakt: 

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kupčáková
E-mail: kupcakova@zsuvaly.cz

Co nás čeká…

21.6. 2018 – přespání ve škole – AKCE Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENA!!!

27.6. 2018 – za poznáním Klánovického lesa (pouze za příznivého počasí)

 

2. třída       1. – 5. 10. 2018 – škola v přírodě – Krkonoše – rekreační chata Milíře

 

Již proběhlé akce…

13.6. 2018 – Knihovna Úvaly – pasování prvňáčků na čtenáře  (9:45 – 10:30)

8.6. 2018 – akce rodin s dětmi – vycházka a opékání buřtů v Přišimasech – sraz v 17hod – parkoviště U Hostína

1.6. 2018 – školní oslava Dne dětí  (dopoledne na školní zahradě)

30. 5. 2018 – Trojský zámek – výtvarný a edukační program GHMP (cena na žáka – 5 Kč,  jízdenku na vlak si opět zajistí každý sám + průkazka či jízdenka na PID)

26.5.2018 – Den dětí v Úvalech, který pořádá ZŠ a DDM od 14 hodin na hřišti pod školou a pod kostelem

23.5.2018 – Úvalské veršování – školní kolo recitační soutěže 

22.5. 2018 – ochrana obyvatel při mimořádných událostech (70Kč na žáka – budeme čerpat z tř. fondu)

21.5. 2018 – fotografování  třídy (40 Kč – třídní fotografie, 25 Kč  foto 10×15 – samostatně či malá skupinka kamarádů po předchozí domluvě – tabulka v emailu)

16.5. 2018 – den otevřených dveří + den proti rakovině (prodej kytiček min cena 20Kč)

30.4. a 7.5. 2018 – ředitelské volno

10.5. 2018 – koncert žáků ZUŠ 

10. 5. 2018 – návštěva předškoláků z MŠ Kollárova (Berušky) u nás ve třídě

18.4. 2018 – beseda s policií u nás ve škole (Děkujeme p. Kostlivé za zajištění setkání)

10.4, 11.4. ,17.4. a 19.4. 2018 – individuální konzultace v trojúhelníku (pro přihlášené) 

26.4. 2018 – Den Země

28.4. 2018 – výlet rodin do Starých hradů

10.4. 2018 – divadlo U Hasičů – Příběhy včelích medvídků (170Kč na žáka včetně dopravy – budeme čerpat z tř.fondu)

29.3. – 30.3. 2018 – velikonoční prázdniny 

3.4. 2018 – ředitelské volno (zápis žáků do 1.tř.)

25.3. 2018 – divadlo Mana – Indiáni ze šuplíku“ – akce rodin

22.3. 2018 – noc s Andersenem od 17 hodin

21.3. 2018 – beseda v městské knihovně Úvaly na téma „Výročí vzniku republiky“

V pátek 2.3. máme celodopolední projekt na téma MASOPUST. Děti si mohou přinést vlastní masky, ve kterých prožijí masopustní veselí. Část dopoledne strávíme ve třídě, kde se také mohou děti převléknout do masek. Později se přesuneme malým masopustním průvodem do sokolovny, tam už na nás bude čekat program hudebně zábavného veselí. Po návratu z veselice  zpět do třídy si také pochutnáme na koblížku – tradiční masopustní pochutině. 🙂

     

Týdenní plán
11. 6. - 15. 6. 2018
TémaUčebnice, pracovní sešitPoznámka
Matematika+,- do 20
Hledání možností, pavučiny, počítání s penězi, neposedové, parkety, autobus, stavby, práce s tabulkou.
Pracovní sešit 2 -
str. 49 - 52
Kopírované pracovní listy

Počítáme do 20. Aplikace početních operací v úlohách.
Zápis a počítání příkladů do sešitu.
Pravidelné opakovací pětiminutovky.
Důraz na domácí úkoly - procvičování pamětného počítání i doma.
Čtení U nás dětí


Vedení čtenářské karty
Už čteme a píšeme sami - str. 56 - 61
Co jíme
Vlastní knihy a třídní knihovna.
Práce s textem, vyhledávání v textu.
Čtení s porozuměním a věcné naslouchání.
Volná reprodukce textu.
Vedení čtenářské karty a pravidelné zaznamenávání domácího čtení.
Rozvoj kultury mluvené řeči v mluvních projevech.
PsaníPísanka III."Můj deník."
Písanka III. - str. 17 - 22
Uvolňovací cviky -
kopírované pracovní listy.
Psaní slov, sousloví a vět vázaně.
Diktát sousloví a vět.
Opis, přepis slov a vět do školního sešitu. Rozvoj dovednosti vhodné úpravy v sešitu.

Vedení zážitkového deníku.
Rozvoj formulace myšlenek písemným i mluveným projevem.
PrvoukaCo potřebujeme k životu
Nemoc
Naše smysly
str. 74 - 76

OBĚDY

Z důvodu kapacity jídelny chodíme s družinou na obědy v těchto časech a děti je možné vyzvedávat:

PO – 13.00 – možno vyzvednout ve 13. 15 u jídelny

ÚT – 13. 15 – možné vyzvednout v 13. 30 u jídelny (půlená hodina ve 4.B – C23 – 215)

ST – 13. 15 – z důvodu čekání na 4.D možné vyzvednout mezi 13.30 – 13. 45 u jídelny (půlená hodina – 5. C – C27 – 220)

ČT – 12.00 – možno vyzvednout do 12.15 u jídelny, hned po obědě odcházíme ven (odpolední vyzvedávání již od 14.15)

PÁ – 12.00 – možné vyzvednout ve 12. 15 u jídelny, od 13.00 v naší třídě 1.C

ODCHODY DO KONCOVÉ DRUŽINY

PO – v 16.00 do koncové družiny (do VI. oddělení)

ÚT a ST – z důvodu kroužku budou děti předány v 15.30 do vedlejší třídy podle počtu dětí do VII. nebo XII. oddělení (viz cedule na dveřích), v 16.00 přechod do VI. oddělení

ČT – v 16.00 přechod do VI. oddělení

PÁ – v 15.15 předány do VII. odd. nebo do XII. odd., v 16.00 přechod do VI. oddělení

 

Knihy :
 
 
Matematika :
 
Český jazyk :

Anglický jazyk :

Odkazy na zajímavé stránky, hry :

https://www.starfall.com/n/me/me/play.htm?f

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-with-english/teddy-dresser

https://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig1.html

https://www.mightybook.com/potter.html

Písničky :

https://www.mightybook.com/classics.html

Krátké příběhy pro děti :

https://elt.oup.com/student/happyhouse/stories/?cc=cz&selLanguage=cs

Slovníček pro nácvik výslovnosti :

https://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

Obrázkové knihy :

https://www.booksforkids.cz/

Dále bych vám ráda doporučila dvojjazyčné knihy nakladatelství Thovt, které jsou opravdu moc pěkně zpracované :

https://www.thovtknihy.net/thovt_edice.php?edc=13

Zajímavé stránky :

www.prirodovedci.cz

Genetická metoda čtení

pro 1. ročník ZŠ

Genetická metoda

Genetická metoda čtení je jednou z metod čtení používaných v našich školách. Také bychom ji mohli nazvat „hláskovací“ nebo „písmenková“, neboť děti se neučí číst po slabikách (jako je to v případě analyticko-syntetické metody, která se u nás začala používat po druhé světové válce a až do počátku devadesátých let byla jedinou metodou výuky čtení), ale nejprve se naučí velká a pak malá písmena. Jednotlivá slova tedy hláskují a hned zase spojují v celek. Tato metoda u nás byla používána před první světovou válkou a někdy byla také nazývána Kožíškovou metodou (podle spisovatele Josefa Kožíška, autora snad nejznámějšího slabikáře Poupata, Úvalech u Prahy prožil posledních šest let svého života). Genetická metoda umožňuje rychlé čtení s porozuměním – děti mají pocit, že čtou opravdu rychle a čtenému rozumí. Soubor učebnic pro český jazyk a literaturu v 1. ročníku ZŠ s výukou čtení a psaní genetickou metodou je alternativou učebnic pro výuku čtení analyticko-syntetickou metodou.

Cílem nových učebnic čtení a psaní genetickou metodou je zprostředkovat poznání jazyka přirozeným způsobem – žáci od počátku čtou a zapisují smysluplné texty. Učebnice přinášejí zajímavou alternativu k běžně užívaným metodám, neboť vyžadují větší aktivitu dítěte a poskytují prostor k hledání vlastní cesty ke čtení a psaní. Soubor se skládá z pracovní učebnice Začínáme číst a psát, pracovní učebnice Už čteme a píšeme sami, sešitu Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma, tří písanek pro nácvik psacího písma a zvukového CD. Pro čtení ve 2. pololetí 1. ročníku je možné využít Čítanku 1 pro ZŠ.

Začínáme číst a psát

Začínáme číst a psát (genetická metoda)

Pracovní učebnice spolu se sešitem Uvolňovací cviky pro rozvoj grafomotoriky pokrývá období zhruba první poloviny školního roku. Úvodní část je věnovaná motivaci dítěte a průpravnému čtení s nezastupitelnými obrázky, které děti nejen „čtou“, ale i „píší“. Důraz je kladen na formulaci sdělení a myšlenek, k jejichž záznamu se od začátku využívá kresby a symbolu. Na tuto část plynule navazuje nácvik čtení i psaní velkých písmen celé abecedy a čtení slov i vět. Vyvození jednotlivých písmen vychází ze jmen dětí jedné fiktivní první třídy a jejich zážitků a příběhů. Nechybí ani nácvik samostatného písemného projevu dítěte.

Učebnice je dvojbarevná a nabízí řadu tvořivých námětů. Krásné ilustrace poskytují prostor nejen pro výuku, ale i pro potěšení dětí v době mimo vyučování. V dolní části stránek se nachází lišta se stručnými pokyny pro práci dítěte v případě jeho nepřítomnosti ve škole.

Už čteme a píšeme sami

Už čteme a píšeme sami (genetická metoda)

Druhá, plnobarevná pracovní učebnice přechází k malé abecedě, po níž jsou zařazeny texty ke čtení a projekty. Obojí napomáhá jak k celostnímu jazykovému rozvoji dítěte, tak ke zvyšování samostatnosti v jeho ústním i písemném projevu. Novinkou je projektová část, v níž se žáci naučí funkčně využít nabytých vědomostí při řešení běžných situací. K rozvoji vizuální komunikace, kterou lze zjednodušeně vyjádřit jako dovednost „číst“ obrazové sdělení, přispívá množství ilustrací a fotografií.

Napište třídní učitelce

10 + 11 =