(rozvrh platn od 17.9.2018)

Zkladn kola valy, okres Praha - vchod  7.C  (Dakov Stanislava)

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

 
P
o

 

(C71) Val (B3-4)

D
Hor
(B1-2)

F
Mi
(B1-4)

Aj (7C1)
Bir
(C2-1)

Z
Hav
(B1-2)

Psd (Psd)
Kon
(B2-2)

   

(C72) Jav (B2-1)

(C73) Boh (B1-2)

Aj (7C2)
Da
(B1-2)

SeD (SeD)
Hor
(B3-4)

(C74) Jkb (B2-4)

 

t

 

(M71) Dn (B1-2)

(M71) Dn (B1-2)

(C71) Val (B3-4)

(C71) Val (B3-4)

Fj (F74)
Ex
(B3-4)

Nj (N73)
Boh
(B1-2)

P
Dn
(B1-2)

Zdr
Dn
(B1-2)

(M72) Mo (B2-4)

(M72) Mo (B2-4)

(C72) Jav (B3-3)

(C72) Jav (B3-3)

(M73) No (B3-4)

(M73) No (B3-4)

(C73) Boh (B1-2)

(C73) Boh (B1-2)

(75)
Da
(B1-2)

(M74) B (B2-1)

(M74) B (B2-1)

(C74) Jkb (B2-4)

(C74) Jkb (B2-4)

 
S
t

 

(C71) Val (B3-4)

F
Mi
(B1-4)

Aj (7C1)
Bir
(B3-1)

(7C1)
B
(B2-1)

D
Hor
(B1-2)

 

S: LitS (LitS) Val (B3-1)

S: LitS (LitS) Val (B3-1)

(C72) Jav (B1-3)

L: KM (KM2) Se (B3-4)

L: KM (KM2) Se (B3-4)

(C73) Boh (B1-2)

(7C2)
B
(B1-2)

Aj (7C2)
Da
(B1-2)

L: Svd (Svd) Ex (Tv)

L: Svd (Svd) Ex (Tv)

(C74) Jkb (B2-4)

L: Svh (Svh2) Kunc (Sok1)

L: Svh (Svh2) Kunc (Sok1)

 

t

 

Aj (7C1)
Bir
(B1-2)

(M71) Dn (B1-2)

Vv
Se
(B1-2)

Vv
Se
(B1-2)

Nj (N73)
Boh
(B1-2)

Fj (F74)
Ex
(B3-4)

Hv
Tro
(C0-4)

 

(M72) Mo (B2-4)

Aj (7C2)
Da
(C2-2)

(M73) No (B3-4)

(75)
Da
(B1-2)

(M74) B (B1-1)

 
P

 

Vko
Val
(B1-2)

(M71) Dn (B1-2)

Tv (Tvd3)
Ex
(Tv)

Tv (Tvd3)
Ex
(Tv)

P
Dn
(B1-2)

OSV
Dn
(B1-2)

   

(M72) Mo (B2-4)

(M73) No (B3-4)

Tv (Tvh3)
Hor
(Sok1)

Tv (Tvh3)
Hor
(Sok1)

(M74) B (B2-1)

Zpracovno v systmu Bakali