Vyberte stránku

Výzva 57

Výzva 57

 

Od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 realizuje naše škola další projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické. Dalším z důvodů vyhlášení výzvy jsou špatné výsledky žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce (viz např. výsledky šetření ČŠI v 5. a 9. ročnících ZŠ. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Šablony klíčových aktivit, které si vybrala naše škola:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Podstatou klíčové aktivity je vytváření žákovských výrobků ve školní dílně. Tato aktivita navazuje na vzdělávací oblast „Člověk a svět práce“, pro druhý stupeň základních škol, a to na tematický okruh „Práce s technickými materiály“ nebo „Design a konstruování“. Vytvoření žákovských výrobků bude zaznamenáno v žákovském portfoliu. Součástí realizace je i rozvoj dalších klíčových dovedností žáků, jako je například spolupráce, komunikace, schopnost řešení problémů, nebo dalších dle výběru učitele. Tato šablona umožňuje i vybavení školní dílny.

2. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. Realizace aktivity spočívá v tom, že se učitel vzdělává v rámci svého profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického/německého/francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností.

3. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti cizího jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

 

K 31.12.2015 byl projekt ukončen. V průběhu čtyř měsíců zpracovávali žáci sedmých tříd  a speciální třída S2 během výuky pracovních činností portfolia. Žáci si vyráběli holubičku – hračku a krmítko. Šablona číslo 1 umožnila nákup nástrojů a jednoduchých strojů do školních dílen. Tyto nástroje využívali žáci v hodinách. Byl také zpracován plán rozvoje technických dovedností žáků.

V rámci aktivity č. 3 se šest učitelů vzdělávalo formou blended learning v anglickém jazyce a v rámci aktivity č. 4 se mohlo rozvíjet 60 žáků v komunikačních dovednostech. Tato metoda byla velkým přínosem a škola by s ní chtěla pracovat i v budoucnu.