Vyberte stránku

Výzva 56

Bez n‡zvu-1

V období 1. 7. – 31. 12. 2015 realizuje naše škola projekt v rámci výzvy č. 56.

Výzva č. 56 byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyk. Výzva č. 56 je zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Dalším z důvodů vyhlášení výzvy byla změna v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) od 1. 9. 2013, kdy byla do kurikula 2. stupně základní školy zavedena povinná výuka druhého cizího jazyka.

V rámci tohoto projektu si mohou školy libovolně vybrat šablony, které jim pro realizaci v podmínkách školy nejlépe vyhovují a jsou pro ně nejvíce potřebné. Šablony definovalo MŠMT tak, aby popsané činnosti, výstupy klíčových aktivit či počty zapojených žáků a pedagogů byly jednoznačně vymezeny, ale přitom poskytovaly školám prostor pro vlastní způsob realizace.

Naše škola si vybrala následující šablony:

  1. „Čtenářské dílny“ – jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Zavedení „Čtenářské dílny“ do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura by mělo přispět ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Dále pak k získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Učitelé vytvoří dva různé tematické plány Čtenářských dílen pro dva vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih- dětské beletrie a odbornou literaturu pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti

  1. Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.

Tato šablona je zaměřena na zlepšování jazykových kompetencí pedagogů. Tři učitelé naší školy absolvují krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů.

 

Projekt se blíží k závěru

Pedagogové vytvořili šedesát příprav čtenářský dílen a tématické plány pro 2., 3., 4., 5., 7. a 8. ročník v rámci 1. šablony Výzvy 56. Čtenářské dílny přispěly ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. Škola vybavila díky projektu čítárnu, která se vybudovala během prázdnin ve spolupráci s rodiči, novými knihami. Dětem se čtenářské dílny líbí a proto budou pokračovat i po ukončení projektu. Stanou se součástí výuky českého jazyka a literatury.

V rámci zlepšení jazykových kompetencí pedagogů absolvovali tři pedagogové zahraniční dvoutýdenní kurz v Anglii. Zkušenosti a nové metody práce přenesli do výuky.

Oficiálně projekt končí 31. 12. 2015