Vyberte stránku

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Naše škola se stala v srpnu 2017 partnerem v projektu KIPR.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání a řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

Základní administrativní údaje

Zahájení projektu 1. května 2016
Ukončení projektu 30. dubna 2019
Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání

Cíle projektu

 • Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.
 • Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.
 • Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.
 • Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.
 • Rozšíření metod práce a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů

Dílčí cíle projektu

 • Implementovat, rozšířit o doplňkové dokumenty a ověřit v praxi Standardy kvality školských poradenských služeb a přibližovat poradenské služby evropským standardům (EuroPsy).
 • Zhodnotit, nakolik existující síť poradenských služeb naplňuje očekávaný standard, zpracovat doporučení pro zřizovatele a vedení školských poradenských zařízení vyplývající ze zjištění projektu: vytvořit nástroj, kterým budou moci školská poradenská zařízení hodnotit kvalitu svých služeb.
 • Podpořit poradenská zařízení a vybrané školy v poskytování podpůrných opatření podle Přehledu podpůrných opatření a dalších požadavků vyplývajících z novelizace § 16 Školního zákona, a to zejména ve smyslu srovnatelnosti, odborné správnosti, úplnosti a evidenci podpůrných opatření v porovnání mezi regiony v ČR.
 • Zlepšit provázanost péče o žáka napříč vzdělávacím systémem, zejména posílením spolupráce mezi ŠPZ, ŠPP, školou a dalšími poskytovateli péče a partnery, rodinu, včetně podpory využívaní případových konferencí a dalších vhodných forem komunikace.
 • Rozšířit nabídku metod práce se žáky s potřebou podpůrných opatření u skupiny žáků z jiné odlišné kultury nebo s jinými životními podmínkami, zejména podpořit využívání dynamických postupů, metod a nástrojů.
 • Podpořit funkčnost zaváděných revizních mechanismů v systému školských poradenských služeb, ověřit funkčnost revizí po prvních dvou letech od zavedení a navrhnout na základě vyhodnocení případné úpravy revizních mechanismů. Zvyšovat prostřednictvím dalšího vzdělávání odbornou připravenost pracovníků revizního pracoviště.
 • Metodicky podpořit školy/pedagogy při využívání Plánů pedagogické podpory a využívaní podpůrných opatření, identifikovat obtíže škol v naplňování podpůrných opatření, připravit metodickou podporu pro školy a intervence u vybraných škol, kde je vysokých počet žáků spotřebou podpory (spolupráce s Agenturou pro sociální začleňováníi s projektem KAP).
 • Komparativním způsobem zmapovat specifické vzdělávací potřeby žáků ze sociokulturně odlišného prostředí ve vztahu k poskytovaným podpůrným opatřením, poznatky analyticky zpracovat a předat prostřednictvím vzdělávání a metodických materiálů školám.
 • Posílit kompetenci pedagogů k poskytování podpůrných opatření a intervenci zvláště po žáky z odlišného kulturního prostředí, z prostředí chudoby, s poruchami chování, s poruchami komunikačních dovedností, s nedostatečnou přípravou na školní vzdělávání, při předcházení školnímu neprospěchu žáku, žáku s PAS, při vzdělávaní žáku neslyšících, ověřit nové formy pedagogické podpory ve vztahu k těmto žákům.
 • Vytvořit doporučený systém supervize ve školském a školním poradenství, podpořit zavedení tohoto systému provázáním s programy DVPP.

Cílové skupiny

 • děti a žáci a studenti
 • pracovníci školských poradenských zařízení (ŠPZ)
 • pedagogičtí pracovníci mateřských škol, základních škol, středních škol
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice

Klíčové Aktivity

Projekt je členěný do jednotlivých klíčových aktivit, které se v průběhu jeho realizace naplňují.

 • Řízení projektu
 • Spolupráce
  • ASZ
 • Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření
 • Integrace podpůrných opatření na úrovni (PPP a SPC)
 • Integrace podpůrných opatření na úrovni školy
 • Vzdělávání k implementaci změn v poradenství a posílení inkluzivních principů škol
 • Evaluace