Vyberte stránku

EUpenizeskolam.cz

EUpenizeskolam.cz

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

 

Zaměření projektu základních škol

 

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast podpory, která vede k podpoře základních škol. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují  jako problematické. Bylo vytipováno sedm prioritních témat:

I.               čtenářská a informační gramotnost

II.              cizí jazyky

III.              využívání ICT

IV.              matematika

V.               přírodní vědy

VI.              finanční gramotnost

VII.             inkluzivní vzdělávání

Každé z témat se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a na další vzdělávání ped. pracovníků.

 

V rámci projektu „Rozvoj dovedností a schopností žáků“ jsme získali pro školu 2 831 918,- Kč. Projekt bude realizován v období od 1.2.2011 do 31.7.2013.

 

V našem projektu jsme se zaměřili na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT technologií. To znamená, že pedagogové tvoří různorodé metodické a výukové materiály, které budou následně ověřeny v hodinách, zveřejněny a sdíleny s ostatními pedagogickými pracovníky. V průběhu projektu musí vzniknou určitý počet sad výukových materiálů. Finanční prostředky také využijeme na rozvoj schopnosti a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti ICT technologií.  V této oblasti mohou být financovány z prostředků projektu i vzdělávací pomůcky jako jsou interaktivní zobrazovače a software. To nám umožní získat tyto moderní technologie do tříd.

 

Jak postupuje realizace projektu?

 

V červnu proběhlo první školení pedagogů vztahující se na rozvoj dovedností při tvorbě DUMů (digitální učební materiál) a červenci pak výběrové řízení na nákup interaktivní tabulí do 15 tříd, které budou zajišťovat  technické  a materiální podmínky pro praktické nasazení vytvořených DUMů. Pedagogové průběžně vytvářejí  nové materiály, které zkvalitní vlastní výuku prostřednictvím využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují k zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

Během měsíce září bylo instalováno do tříd 15 interaktivní tabulí, které se již využívají v hodinách. Pedagogové si ověřují na nich vytvořené materiály (DUM).

 

Červen 2012

Pedagogové vytvářejí DUMy, které ověřují v hodinách. Žáci pracují s interaktivními učebnicemi a vytvořenými materiály v hodinách na interaktivních tabulích. Proběhlo i další školení pedagogů k tvorbě DUMů.

 

 

Projekt „Rozvoj dovedností a schopností žáků“ jde do finiše.

(Březen 2013)

 

Od února 2011 se na naší škole realizuje projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Tento projekt se blíží do finále. Peníze z projektu nám umožnily vybavit třídy interaktivními tabulemi s příslušným softwarem. Celkem bylo zakoupeno a nainstalováno 22 tabulí. Pedagogové se zúčastnili dalšího vzdělávání v oblasti  využití ICT ve vyučování a zpracovávání digitálních materiálů. Do 30.června 2013 mají pedagogové odevzdat celkem 1200 ks zpracovaných digitálních učebních materiálu pro výuku. Již zpracované materiály jsou k dispozici, na intranetu školy, všem kolegům.

Díky těmto materiálům se výuka stala zajímavější a interaktivnější. Se softwarem pro  interaktivní tabule se učí pracovat i děti. Díky interaktivním tabulím mohou pedagogové využít i interaktivní učebnice.

 

Ukončili jsme projekt z EU OP VK – „Rozvoj dovedností a schopností žáků“

(září 2013)

 

Na začátku  roku 2011 jsme začali na naší škole realizovat projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU OP VK). Účelem dotace byla podpora kvality vzdělávání žáků základních škol. Získali jsme 2 831 918  Kč. Peníze z projektu jsme se rozhodli využít  na modernizaci výuky v oblasti ICT technologií a na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Zároveň jsme se tím zavázali vytvořit 1200 ks digitálních učebních materiálů (DUM). Zpočátku jsme hledali způsob, jak tvořit tyto materiály a motivovat pedagogický sbor k jejich tvorbě. V první fázi se tvořily materiály v PowerPoint. V dalším období byla vypsána dvě výběrová řízení na vybavení učeben interaktivní technikou. Zakoupili jsme 15 interaktivních tabulí typu Smart a příslušného softwaru Smart Notebook a 6 interaktivních tabulí Panasonic, které využívají software RMeasiteach. Pedagogové prošli školením k tvorbě učebních materiálů v těchto prostředích.

Vytvořené DUMy byly ověřovány ve třídách na prvním i druhém stupni. K 30. červenci 2013, kdy projekt končil,  jsme vytvořili celkem 1200 materiálů pro matematiku, český jazyk, anglický jazyk, prvouku, přírodovědu, přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii, hudební výchovu, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti.  Všechny materiály jsou k dispozici na intranetu školy.  Software byl dispozici i všem žákům, které se v něm učili připravovat prezentace do výuky.

Tvorba a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce přispělo ke zkvalitnění a zefektivnění výuky a ke zvýšení motivace žáků.